Stadgar

Globalens stadgar

(Antagna av årsmötet 2007-01-23)

Stadgar Globalen förslag 210827

§ 1 Syfte

Världsbutiken GLOBALEN är en ideell förening med uppgift att sälja varor, som inhandlats i solidaritet med producenterna, och varor som bidrar till att skapa opinion för en rättvisare fördelning och bättre hushållning av jordens resurser, samt att genom information bidra till att skapa opinion för detsamma.
Föreningen skall drivas utan eget vinstintresse. Allt eventuellt överskott skall användas direkt i föreningens verksamhet eller i annan verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.

§ 2 Medlemskap

Medlem är den person som vill verka i enlighet med föreningens syfte, se 1, och har erlagt fastställd medlemsavgift.

§ 3 Medlemsavgift

En årlig medlemsavgift upptas. Avgiftens storlek fastställs av årsmötet.

§ 4 Styrelse

Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ. Den består av ett udda antal personer, dock minst fem, som väljs för ett år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är samlade. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare väljs av styrelsen inom denna.

§ 5 Årsmöte/föreningsmöte

Årsmöte/föreningsmöte är föreningens högsta belutande organ. Vid årsmöte/föreningsmöte har alla medlemmar yttrande-, yrkande- och beslutanderätt.
Årsmötet skall äga rum inom fyra månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse utgår senast en månad före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. val av justerare
 3. framläggande av verksamhetsberättelse med räkenskapsredogörelse samt revisionsberättelse
 4. fastställande av bokslut
 5. beslut om disposition av eventuellt över- eller underskott
 6. beslut om ansvarsfrihet
 7. fastställande av medlemsavgift
 8. presentation av verksamhetsplan och budget
 9. val av styrelse
 10. val av två revisorer jämte suppleanter
 11. val av valberedning

Föreningsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst 1/3 av medlemmarna så vill. Kallelse med angivande av viktiga ärenden utgår senast två veckor före föreningsmöte.

§ 6 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper löper från 1/1 till 31/12.

§ 7 Stadgeändring

För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs minst 2/3 majoritet vid två föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.

§ 8 Upplösning

För beslut om upplösning av föreningen krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuella tillgångar ska vid upplösningen tillfalla verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.