Stadgar

Föreningen Fair Trade Shop Globalens stadgar:

Antagna av medlemsmötet 2022 – 03 – 02

§ 1 Syfte

Fair Trade Shop Globalen är en ideell förening med uppgift att sälja varor, som inhandlats i solidaritet med producenterna, och varor som bidrar till att skapa opinion för en rättvisare fördelning och bättre hushållning av jordens resurser, samt att genom information bidra till att skapa opinion för detsamma.
Föreningen skall drivas utan eget vinstintresse. Allt eventuellt överskott skall användas direkt i föreningens verksamhet eller i annan verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.

§ 2 Medlemskap

Medlem är den person som vill verka i enlighet med föreningens syfte, se 1, och har erlagt fastställd medlemsavgift.

§ 3 Medlemsavgift

En årlig medlemsavgift upptas. Avgiftens storlek fastställs av årsmötet.

§ 4 Styrelse

Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ. Den består av ett udda antal personer, dock minst fem, som väljs för ett år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är samlade. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordförande väljs av årsmötet. Vice ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare väljs av styrelsen.

§ 5 Årsmöte/föreningsmöte

Årsmöte/föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsmöte/föreningsmöte har alla medlemmar yttrande-, yrkande- och beslutanderätt. Årsmötet skall äga rum inom fyra månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse utgår senast en månad före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. val av justerare
 3. framläggande av verksamhetsberättelse med räkenskapsredogörelse samtrevisionsberättelse
 4. fastställande av bokslut
 5. beslut om disposition av eventuellt över- eller underskott
 6. beslut om ansvarsfrihet
 7. fastställande av medlemsavgift för kommande år
 8. presentation av verksamhetsplan och budget
 9. val av ordförande för föreningen
 10. fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 11. val av styrelse
 12. val av två revisorer jämte suppleant
 13. val av valberedning
 14. behandling av eventuella motioner

Föreningsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst 1/3 av medlemmarna så begär.

Kallelse med angivande av viktiga ärenden utgår senast två veckor före föreningsmöte. Motioner ska inkomma till styrelsen senast 2 veckor före föreningsmöte

§ 6 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper löper från 1/1 till 31/12.

§ 7 Stadgeändring

För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs minst 2/3 majoritet vid två föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.

§ 8 Upplösning

För beslut om upplösning av föreningen krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuella tillgångar ska vid upplösningen tillfalla verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.