Fair Trade

Fair Trade är en global rörelse för rättvis handel som kan beskrivas som ett handelssamarbete baserat på dialog, transparens och respekt. World Fair Trade Organisation (WFTO) är samlande i denna rörelse och har formulerat 10 principer som verksamheten bygger på.   Målet är att skapa bättre förutsättningar och en bättre tillvaro för producenter, det vill säga odlare, hantverkare och andra arbetare, framför allt i länder med utbredd fattigdom. Alla medlemmar i WFTO förbinder sig att följa dessa 10 principer.

De tio principerna är :

1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter

Genom handel skapar organisationen möjligheteter för marginaliserade småskaliga producenter att uppnå ekonomisk självförsörjning.

2. Transparent och demokratisk organisation

Organisationen är transparent, agerar ansvarsfullt mot alla sina intressenter och har en demokratisk organisationsstruktur.

3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar

Organisationen tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar och strävar efter att ha långsiktiga handelsrelationer. Handeln bygger på solidaritet och förtroende. Ingen part vinstmaximerar på producentens bekostnad.

4. Rättvist pris och rättvis betalning

Priset bestäms genom en öppen dialog mellan handelspartnerna, så att det blir ekonomiskt hållbart i alla led. Män och kvinnor får lika betalning för lika arbete.

5. Inget barnarbete eller tvångsarbete

Organisationen garanterar att barnarbete och tvångsarbete inte förekommer inom produktionen, att FN:s barnkonvention respekteras och att nationella arbetslagar följs.

6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter

Organisationen motarbetar alla former av diskriminering, verkar för jämställdhet och säkerställer rätten till kollektiv organisering.

7. Goda arbetsförhållanden

Organisationen garanterar goda arbetsvillkor och en säker och hälsosam arbetsmiljö, i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

8. Kapacitetsbyggande

Organisationen arbetar för att stärka de positiva effekterna av Fair Trade för marginaliserade småskaliga producenter.

9. Ökad medvetenhet om Fair Trade

Organisationen arbetar för att öka medvetenheten om Fair Trade och om behovet av rättvisa handelsvillkor. Organisationen informerar också om producenterna som odlar och tillverkar varorna.

10. Miljöhänsyn

Organisationen bedriver ett aktivt miljöarbete för att göra sin verksamhet mer hållbar. Inköp, produktion och packning sker på ett sätt som minimerar påverkan på miljön.

Majoriteten av medlemmarna i WFTO är producenter eller organisationer som samordnar producenternas export. Sedan är också importorganisationerna och butiksorganisationer medlemmar. Globalen är indirekt medlem via den svenska organisationen Fair Trade Återförsäljarna.

De aktörer som är godkända enligt dessa principer, får använda WFTOs garantimärke.  

Detta  garantisystem finns för att säkerställa att alla aktörer, producenter, exportörer och importörer, följer de 10 uppställda principerna. Uppföljning och kontroll av medlemmarna görs genom egenrapporter, besök av utomstående person (Peer Visit) och av WFTOs kontrollanter (Monitoring Audit). Dessutom finns ett system för att anmäla och hantera observerade eller misstänkta brott mot principerna: Fair Accountibility Watch.

Läs mer om WFTOs garantisystem här https://www.fairtradeorg.se/om-fair-trade/world-fair-trade-organization/garantisystem-gs/

Några av Globalens leverantörer är dels garantimedlemmar av WFTO men har även en stor del av sina produkter Fairtrade-märkta. Därför förekommer det att vi skriver både Fairtrade och Fair Trade i anslutning till vissa produkter. Det är dock så att en del av våra produkter som är godkända enligt detta regelverk, ändå inte är märkta med garantimärket.